ขอเชิญชวนพี่น้องชาวนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเสนอชื่อ
นิสิตเก่าดีเด่น นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ประจำปี 2566

** ร่วมเสนอชื่อ นิสิตเก่าดีเด่น นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 **


ก.) คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น นิสิตเก่าดีเด่น นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องเป็นนิสิตเก่าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ (ไม่จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษา) ทั้งนี้ เป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ มาก่อน และมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อ ดังนี้

 1. มีผลงานดีเด่น ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่วิชาการ หรือวิชาชีพนิเทศศาสตร์
 2. เป็นบุคคลที่มีจรรยาบรรณของนักนิเทศศาสตร์ (เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดี)
 3. มีผลงานดีเด่นที่เป็นประโยชน์และมีส่วนสร้างสรรค์สังคม
 4. มีความเพียรพยายามในหน้าที่การงานจนประสบความสำเร็จ
 5. มีส่วนช่วยเหลือ สนับสนุน สมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์ จุฬาฯ หรือ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ หรือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 6. ทั้งนี้ผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดปัจจุบัน และไม่ดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณารางวัล ได้แก่ ประธานกรรมการสรรหา , คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการตัดสินรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ในปีนั้น ๆ

ข.) ขั้นตอนการคัดเลือก ตัดสิน และประกาศ รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

 1. สมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์ จุฬาฯ แต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการสรรหา และ คณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณากลั่นกรองนิสิตเก่าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยทั้งประธาน และคณะกรรมการนี้ จะทำหน้าที่สรรหา และ กลั่นกรอง แต่ไม่มีสิทธิ์ตัดสิน
 2. คณะกรรมการสรรหา ทำการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้นิสิตเก่านิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสม ตลอดจนทำการสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมเพิ่มเติม และทำการพิจารณากลั่นกรองในชั้นแรก เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติอยู่ในข่ายที่ควรได้รับรางวัล จากนั้นนำรายชื่อพร้อมประวัติและผลงาน นำเสนอต่อคณะกรรมการตัดสิน
 3. คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาว่าผู้ใดควรได้รับรางวัลอย่างแท้จริง ตามหลักเกณฑ์ 5 ข้อ ที่กำหนดไว้ใน “คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนิสิตเก่าดีเด่น นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ” และพิจารณาจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยไม่แบ่งสาขาวิชา รุ่น อายุ เพศ และไม่จำกัดจำนวนว่าจะต้องมีกี่คน
  อนึ่ง คณะกรรมการตัดสิน มี 9 ท่าน ประกอบด้วย
  • คณบดี และอาจารย์ในคณะอีก 2 ท่าน
  • อดีตนายกสมาคมฯ ที่ปรึกษาสมาคมฯ หรือ นิสิตเก่าจากหลายสาขาอาชีพ 3 ท่าน
  • กรรมการสมาคมฯ 3 ท่าน
  นายกสมาคมฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในการตัดสิน โดยจะไม่พิจารณาร่วมกับคณะกรรมการตัดสิน ยกเว้นในกรณีที่ไม่สามารถตัดสินได้ เช่น คะแนนเท่ากัน นายกสมาคมฯ จะเป็นผู้ชี้ขาด
 4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 5. นายกสมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเป็นผู้ลงนาม ประกาศผลการตัดสินรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งถือว่าผลการตัดสินรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เสร็จสมบูรณ์
 6. รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ประจำปี 2566 จะประกาศในเดือนมกราคม 2567 และทำการมอบรางวัล ในวันคืนสู่เหย้า 17 กุมภาพันธ์ 2567

ค.) วิธีการเสนอชื่อ นิสิตเก่าดีเด่น นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ในการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณารางวัล นิสิตเก่าดีเด่น นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ผู้เสนอชื่อ จะต้องเขียนบทความ (Essay) ลงใน google form เพื่อบรรยายว่า ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ใน “คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น นิสิตเก่าดีเด่น นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ” อย่างไร พร้อมทั้งแนบประวัติส่วนตัว และผลงาน รวมทั้งเอกสารสนับสนุนอื่นๆ (ถ้ามี) ส่งให้กับคณะอนุกรรมการสรรหา ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. กรอกข้อมูลใน Google Form “แบบเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ประจำปี 2566”
  Google Form “แบบเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ประจำปี 2566"
  สามารถแนบไฟล์ประกอบต่างๆ ใน google form แล้วกดส่งทางออนไลน์ได้ทันที หรือ
 2. Download แบบฟอร์ม “แบบเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ประจำปี 2566”
  แบบฟอร์ม “แบบเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ประจำปี 2566"
  พร้อมแนบประวัติส่วนตัว และผลงาน รวมทั้งเอกสารประกอบ ในรูปแบบ .pdf file ส่งมาทางอีเมล NitadeChulaAlumni@gmail.com

ง.) กำหนดเวลาการยื่น “แบบเสนอชื่อฯ” ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ จอย #27, มด #37, หลิน #42, เว้า #44 ทางอีเมล์ NitadeChulaAlumni@gmail.com)

** ทุกท่านสามารถดูรายชื่อผู้ที่เคยได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ได้ที่ www.NitadeCUAlumni.com คลิกที่ “รางวัลนิสิตเก่าดีเด่นนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ” **

รายนาม "นิสิตเก่าดีเด่น นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ"
สมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำปี พ.ศ.2525 - 2526 (คุณอมรา พรหโมบล นายกสมาคม)

1. คุณโดม สุขวงศ์ (รุ่น 6)
หัวหน้างานภาพยนตร์ หอภาพยนตร์แห่งชาติ
2. คุณอัศศิริ ธรรมโชติ (รุ่น 6)
บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ น.ส.พ.สยามรัฐ
3. คุณเฉลิม วัชรถานนท์ (รุ่น 7)
กรรมการผู้จัดการบริษัท CTV & BERSIA จำกัด

ประจำปี พ.ศ.2526 - 2528 (คุณเจียม ลิ้มสดใส นายกสมาคม)

1. คุณสุนทร ทาซ้าย (รุ่น 1)
บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ น.ส.พ.ไทยรัฐ
2. คุณธวัช พลังเทพินทร์ (รุ่น 4)
ประธานและกรรมการอำนวยการ บริษัท มีเดียโฟกัส จำกัด

ประจำปี พ.ศ.2528 - 2530 (คุณธวัช พลังเทพินทร์ นายกสมาคม)

1. คุณเจียม ลิ้มสดใส (รุ่น 2)
กรรมการผู้จัดการบริษัท วิคเตอร์เจียม จำกัด
2. คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ (รุ่น 3)
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3. คุณสุทธิชัย หยุ่น (รุ่น 3)
กรรมการผู้จัดการ เดอะเนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป

ประจำปี พ.ศ.2530 - 2532 (คุณสุธีร์ รัตนนาคินทร์ นายกสมาคม)

1. คุณชัยรัตน์ พัฒนเจริญ (รุ่น 2)
ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. คุณเดช พุ่มคชา (รุ่น 3)
นักพัฒนาชนบท

ประจำปี พ.ศ.2532 - 2534 (คุณบรรยงค์ สุวรรณผ่อง นายกสมาคม)

1. คุณมานิจ โมฬีชาติ (รุ่น 4)
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
2. คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม (รุ่น 4)
กรรมการผู้จัดการ แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
3. คุณสันติ วิริยะรังสฤษดิ์ (รุ่น 5)
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ประจำปี พ.ศ.2534 - 2536 (คุณณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์ นายกสมาคม)

1. คุณสมิต มานัสฤดี (รุ่น 1)
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
2. คุณนิรมล เมธีสุวกุล (รุ่น 15)
บริษัท ป่าใหญ่ครีเอชั่น จำกัด

ประจำปี พ.ศ 2536 - 2538 (คุณพันธ์เลิศ ใบหยก นายกสมาคม)

1. คุณพลศรี คชาชีวะ (รุ่น 2)
ผู้ริเริ่มและบุกเบิกงานวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ด้านวิทยุ
2. คุณทรงศักดิ์ ตันตะโยธิน (รุ่น 3)
ผู้ประยุกต์ใช้ความรู้นิเทศศาสตร์กับงานด้านแรงงาน

ประจำปี พ.ศ.2538 - 2540 (ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา นายกสมาคม)

1. คุณณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์ (รุ่น 9)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

ประจำปี พ.ศ.2540 - 2542 (คุณบุญเลิศ คชายุทธเดช นายกสมาคม)

1. รศ.จุมพล รอดคำดี (รุ่น 2)
ผู้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารสูงสุดขององค์กร คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
2. รศ.ลักษณา สตะเวทิน (รุ่น 2)
ผู้บุกเบิกและก่อตั้งคณะนิเทศศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
3. รศ.ดร.พรทิพย์ พิมลสินธุ์ (รุ่น 2)
ผู้สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการประชาสัมพันธ์ ในด้านการวิจัย การวางแผนและภาพลักษณ์
จนได้รับการยอมรับอย่างสูงจากสังคมในวงกว้าง

ประจำปี พ.ศ.2542 - 2544 (คุณประภัทร์ ศรลัมพ์ นายกสมาคม)

**ไม่มีการมอบรางวัล

ประจำปี พ.ศ.2544 - 2546 (คุณอรุโณชา ภาณุพันธุ์ นายกสมาคม)

1. คุณอรรถพล วรรณนุรักษ์ (รุ่น 1)
หัวหน้าภาคภาษาไทย สถานีวิทยุ BBC WORLD SERVICE ประเทศอังกฤษ
2. คุณมัทนา เหลืองนาคทองดี (รุ่น 5)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
นักสื่อสารและประชาสัมพันธ์มืออาชีพ
3. คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ (รุ่น 16)
รองบรรณาธิการอำนวยการนหนังสือพิมพ์ "มติชน" รายวัน
นักข่าวรางวัลพูลิตเซอร์เมืองไทย และรางวัลข่าวยอดเยี่ยมของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล
Star of Asia แห่งปี 2001

ประจำปี พ.ศ.2546 - 2548 (คุณอรุโณชา ภาณุพันธุ์ นายกสมาคม)

1. คุณพันธ์เลิศ ใบหยก (รุ่น 8)
ประธานกรรมการ กลุ่มโรงแรมใบหยก
นักธุรกิจที่นำวิชานิเทศศาสตร์ไปใช้ในทิศทางที่กว้างขวาง
จนประสบความสำเร็จ
2. คุณสมหมาย ปาริจฉัตต์ (รุ่น 8)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
3. คุณจิระ มะลิกุล (รุ่น 15)
ผู้กำกับภาพยนตร์คุณภาพ ผู้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการภาพยนตร์ไทย
4. คุณวุฒิชาติ ชุ่มสนิท (รุ่น 20)
นักเขียนรางวัลซีไรต์ จากหนังสือรวมเรื่องสั้น "เจ้าหงิญ"

ประจำปี พ.ศ.2548 - 2551 (คุณวราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี นายกสมาคม)

1. คุณปราโมช รัฐวินิจ (รุ่น 4)
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
2. รศ.ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ (รุ่น 7)
แบบอย่างนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน
3. คุณอรุโณชา ภาณุพันธุ์ (รุ่น 11)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด
ผู้ผลิตรายการและละครโทรทัศน์คุณภาพ

ประจำปี พ.ศ.2551 - 2553 (คุณวราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี นายกสมาคม)

1. ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (รุ่น 7)
ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) และรับผิดชอบสายงานกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
นักสื่อสารและประชาสัมพันธ์มืออาชีพ และพนักงานสตรีไทยตัวอย่าง ปี 2552
2. คุณดวงดาว สุวรรณรังสี (รุ่น 9)
ช่างภาพและนักเขียนสารคดีชั้นแนวหน้าของเมืองไทย
1 ใน 50 ช่างภาพเอกของโลก ร่วมถ่ายภาพในหนังสือภาพ Thailand : 7 Days in The Kingdom
3. คุณยุพา เพ็ชรฤทธิ์ รัตนจันทร์ (รุ่น 18)
ผู้สื่อข่าวรางวัลเมขลา พิธีกรและผู้ผลิตรายการโทรทัศน์คุณภาพ มุ่งมั่นผลิตรายการที่เน้นสาระประโยชน์เพื่อสังคม
ผู้ดำเนินรายการ “๑๐๐ ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง”
4. คุณบุญยอด สุขถิ่นไทย (รุ่น 21)
นักนิเทศศาสตร์ที่มีความหลากหลาย สามารถประยุกต์วิชานิเทศศาสตร์ให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ได้อย่างลงตัว
5. คุณกิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ *ครูลิลลี่ (รุ่น 24)
นางงามแห่งวงการการศึกษาภาษาไทย
บุคลากรอันทรงคุณค่าทางด้านการสอนภาษาไทยโดยใช้ความรู้ทางนิเทศศาสตร์

ประจำปี พ.ศ.2553 - 2555 (คุณกิตติพงศ์ ทุมวิภาต นายกสมาคม)

1. รศ.ดร.พนา ทองมีอาคม
กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
ผู้รอบรู้และเชี่ยวชาญทางด้านนิเทศศาสตร์ทั้งวิชาการและวิชาชีพ
2. คุณอานุสรา จิตต์มิตรภาพ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ซีอีโอหญิงคนแรก ผู้พลิกโฉมไปรษณีย์ไทยสู่ยุคโซเชียลเน็ตเวิร์ค
3. คุณวราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
กูรูด้านการสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์
และเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทชั้นนำของไทยมากกว่า 30 ปี
4. คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
ผู้นำธุรกิจด้านการสร้างสรรค์ และบริหารจัดการอีเวนท์ชั้นนำแห่งภูมิภาคอาเซียน
5. รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์
ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์สื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
6. คุณสุภิญญา กลางณรงค์
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประจำปี พ.ศ.2555 - 2557 (คุณกิตติพงศ์ ทุมวิภาต นายกสมาคม)

1. คุณสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์
กูรูของวงการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ ใช้ความรู้นิเทศศาสตร์ในการผลักดันธุรกิจโลจิสติกส์ของไทย ให้สามารถยืนหยัดและแข่งขันกับโลจิสติกส์ต่างชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิ
2. คุณอ่อนอุษา ลำเลียงพล
ประธานกลุ่ม The Leo Burnett Group
นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 2 สมัย
3. คุณพลากร สมสุวรรณ
กรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7
เป็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังในความสำเร็จของ ช่อง 7 สี
4. พลตำรวจโท วรเทพ เมธาวัธน์
ผู้ได้รับฉายาในวงการตำรวจว่า “มือประสานสิบทิศ” มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเชิงรุก
และใช้ความรู้นิเทศศาสตร์ คิดโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสม่ำเสมอ
5. คุณมาโนช พุฒตาล
เป็นนิสิตเก่าที่มุ่งมั่นในการนำวิชาชีพสื่อสารมวลชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและประสบการณ์อันมีคุณค่าต่อการดำเนินชีวิตอย่างมีจุดหมาย มีความหวังและมีคุณค่า ด้วยความเรียบง่าย น่าฟังและประทับใจ
6. คุณดวงกมล โชตะนา
กรรมการผู้อำนวยการเนชั่นกรุ๊ป
นกน้อยในไร่ส้มที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบในความเป็นนักสื่อสารมวลชน

ประจำปี พ.ศ.2557 - 2559 (คุณวีนัส อัศวสิทธิถาวร นายกสมาคม)

1. ดร.ศิริกุล เลากัยกุล
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสร้างแบรนด์
ที่ปรึกษาในด้านการสร้างสรรค์และการวางกลยุทธ์ของธุรกิจและบริษัทชั้นนำหลายแห่ง
2. คุณศุ บุญเลี้ยง
นักร้อง นักคิด นักเขียน ศิลปินที่สร้างแรงบันดาลใจไปสู่นักฝันรุ่นหลัง
3. คุณ ณ กาฬ เลาหะวิไลย
รองบรรณาธิการบริหารกลุ่มโพสต์ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)

ประจำปี พ.ศ.2559 - 2561 (หม่อมหลวงวิฏราธร จิรประวัติ และคุณจินา โอสถศิลป์ นายกสมาคม)

1. หม่อมหลวงอัจฉราพร ณ สงขลา
ผู้ริเริ่มและผลักดันให้วงการประชาสัมพันธ์หันมาสนใจและให้ความสำคัญกับ "การสื่อสารในภาวะวิกฤติ" หรือ crisis communication
2. คุณมารุต อรรถไกวัลวที
ผู้บุกเบิก Out of Home Media พา VGI Global Media เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยมูลค่ากว่าสามหมื่นล้านบาท
3. คุณพจนารถ ซีบังเกิด
ผู้บุกเบิกและสร้างอาชีพใหม่ด้วยการเป็นโค้ชผู้บริหารระดับสูง จนเป็นที่ยอมรับและยืนอยู่แถวหน้าของโค้ชในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ Jimi The Coach
4. คุณฐิติมา สุตสุนทร
ศิลปินที่ถ่ายทอดความรู้สึกและอารมณ์ในเพลงได้อย่างมีชั้นเชิงของการสื่อสาร เป็นที่ยอมรับทั้งด้านฝีมือ การวางตัว และความอ่อนน้อม
5. คุณวีนัส อัศวสิทธิถาวร
ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จการสร้างแบรนด์ให้กับเอสซีจี องค์กรชั้นนำของไทยและอาเซียน
6. คุณสุพัฒนุช สอนดำริห์
ผู้บุกเบิกแผนกสื่อสารของ สสส. สร้างแคมเปญรณรงค์สำคัญๆ ที่อยู่ในใจคนไทย อาทิ งดเหล้า เข้าพรรษา, ลดพุง ลดโรค, สิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก
7. คุณทรงยศ สุขมากอนันต์
ผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้กำกับซีรี่ส์ โปรดิวเซอร์ที่สร้างปรากฏการณ์ในวงการบันเทิงอยู่เสมอ จากผลงานคุณภาพ เช่น ฮอร์โมนส์ วัยว้าวุ่น , โปรเจกท์ S เดอะซีรีส์

ประจำปี พ.ศ.2561 - 2563 (คุณยงยุทธ ทองกองทุน และคุณนันทา อนันตกูล นายกสมาคม)

 1. คุณศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์ (รุ่น 9)
  ผู้สร้างแบรนด์ไทยให้ผงาดในเวทีโลกผู้สร้างความสำเร็จของบริษัทขนาดยักษ์ของประเทศไทย
 2. ผศ.ดร.ม.ล.วิฏราธร จิรประวัติ (รุ่น 18)
  ครูผู้เป็นแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์กล้าคิด กล้าฝัน และเดินบนเส้นทางของตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้ทางนิเทศศาสตร์และทักษะเรื่องการโฆษณามาเป็นพลังบวก ในการสร้างความสุขและยกระดับสังคมให้ดีขึ้น
 3. คุณจินา โอสถศิลป์ (รุ่น 18)
  ผู้อยู่เบื้องหลังผลงานสร้างชื่อทั้งโฆษณา มิวสิกวิดีโอ และหนังไทย หนึ่งในผู้ก่อตั้ง GTH และ GDH บริษัทสร้างภาพยนตร์ที่นำความสุขมาสู่คนไทย
 4. คุณสยมภู มุกดีพร้อม (รุ่น 23)
  ผู้กำกับภาพระดับโลกหนึ่งเดียวของเมืองไทย ได้รางวัลการถ่ายภาพระดับนานาชาติหรือรางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น “ศิลปาธร’
 5. คุณพลพัฒน์ อัศวประภา (รุ่น 25)
  ผู้ก่อตั้งแบรนด์ ASAVA แบรนด์ไทยที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับโลก เป็นแบรนด์ไทยที่แตกต่างและน่าภาคภูมิใจ

เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงได้เลื่อนการมอบรางวัลในปี 2563 มามอบเมื่อ 18 มีนาคม 2566 และในช่วงปี 2563-2565 ไม่มีการพิจารณามอบรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

คลิก กลับไปหน้าแรก