ฐานข้อมูลนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

Username:
Password:
ข้อมูลนิสิต
คณาจารย์
สมัครสมาชิก
คณาจารย์
ค้นหา  
ชื่อ :
นามสกุล :
ภาควิชา
สถานะ
 
ชื่อ นามสกุล ภาควิชา
ศ.บำรุงสุข  สีหอำไพ  ประชาสัมพันธ์ 
อ.กมล  เพ็ญศรีนุกูล  วารสารสนเทศ (หนังสือพิมพ์) 
ผศ.ดร.กันทิมา  กุญชร ณ อยุธยา  วารสารสนเทศ (หนังสือพิมพ์) 
รศ.ดร.กาญจนา  แก้วเทพ  สื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์) 
อ.ดร.กุลธิดา  บุณยะกุล  ภาพยนตร์และภาพนิ่ง 
รศ.กรรณิการ์  อัศวดรเดชา  ประชาสัมพันธ์ 
รศ.ดร.กริช  สืบสนธิ์  วาทวิทยา 
ผศ.ดร.กิตติ  กันภัย  สื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์) 
ผศ.เกริกเกียรติ  พันธ์พิพัฒน์  สื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์) 
อ.โกวิท  บุญทวี   
ผศ.ขวัญเรือน  กิตติวัฒน์  สื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์) 
อ.คมสัน  ศรีไพศาล  ประชาสัมพันธ์ 
อ.ครรชิต  อัตถากร   
รศ.จาระไน  แกลโกศล  ประชาสัมพันธ์ 
รศ.ดร.จำนง  วิบูลย์ศรี  วาทวิทยา 
รศ.ดร.จิตราภรณ์  สุทธิวรเศรษฐ์  ประชาสัมพันธ์ 
ผศ.ดร.จิรายุทธ์  สินธุพันธุ์  สื่อสารการแสดง 
อ.ดร.จีรบุณย์  ทัศนบรรจง  ภาพยนตร์และภาพนิ่ง 
อ.จีรารัตน์  แย้มกลิ่นฟุ้ง  ประชาสัมพันธ์ 
รศ.จุมพล  รอดคำดี  สื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์) 
1 2 3 4 5 6 7 8

 

  admin : nitadedatabase@gmail.com