ฐานข้อมูลนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

Username:
Password:
ข้อมูลนิสิต
คณาจารย์
สมัครสมาชิก
คณาจารย์
ค้นหา  
ชื่อ :
นามสกุล :
ภาควิชา
สถานะ
 
ชื่อ นามสกุล ภาควิชา
รศ.ชนิกา  ศิลปอนันต์  ประชาสัมพันธ์ 
ครูชวลิต  เขคม  วารสารสนเทศ (หนังสือพิมพ์) 
ศ.ชอุ่ม  ประเสริฐสกุล  ภาพยนตร์และภาพนิ่ง 
อ.ชัยสิริ  สมุทรวณิช  วารสารสนเทศ (หนังสือพิมพ์) 
อ.ชูเกียรติ  ชูโต  วาทวิทยา 
รศ.เชวง  จันทเขตต์  ประชาสัมพันธ์ 
ผศ.ดร.ณรงค์  ขำวิจิตร์  วารสารสนเทศ (หนังสือพิมพ์) 
ผศ.ณาณัฏฐ์ธัญ  วงศ์บ้านดู่  สื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์) 
รศ.ดร.ดรุณี  หิรัญรักษ์  วารสารสนเทศ (หนังสือพิมพ์) 
ผศ.ดร.ดวงกมล  ชาติประเสริฐ  วารสารสนเทศ (หนังสือพิมพ์) 
อ.ดิสทัต  โรจนาลักษณ์  วารสารสนเทศ (หนังสือพิมพ์) 
อ.เติมสิทธิ์  ศิริพานิช  ภาพยนตร์และภาพนิ่ง 
อ.ถนอม  สูงนารถ  ประชาสัมพันธ์ 
รศ.ถิรนันท์  อนวัชศิริวงศ์  สื่อสารการแสดง 
อ.ทัศนีย์  บุณโยทยาน  วาทวิทยา 
รศ.ดร.ธนวดี  บุญลือ  ประชาสัมพันธ์ 
ผศ.นภดล  วรรธนาคม  ภาพยนตร์และภาพนิ่ง 
อ.นันทนา  วงศ์สัตยานนท์  ประชาสัมพันธ์ 
รศ.นันทริกา  คุ้มไพโรจน์  วารสารสนเทศ (หนังสือพิมพ์) 
รศ.ดร.นันทวัน  สุชาโต  สื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์) 
1 2 3 4 5 6 7 8

 

  admin : nitadedatabase@gmail.com