ฐานข้อมูลนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

Username:
Password:
ข้อมูลนิสิต
คณาจารย์
สมัครสมาชิก
คณาจารย์
ค้นหา  
ชื่อ :
นามสกุล :
ภาควิชา
สถานะ
 
ชื่อ นามสกุล ภาควิชา
อ.นิภาพร  รัตนพฤกษ์  ประชาสัมพันธ์ 
อ.นาบุญ  เนตรสุวรรณ  สื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์) 
ครูบุญเสริม  เนตรเก่ง  ภาพยนตร์และภาพนิ่ง 
ผศ.ปนัดดา  ธนสถิตย์  สื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์) 
รศ.ดร.ปรมะ  สตะเวทิน  ประชาสัมพันธ์ 
ผศ.ดร.ปรีดา  อัครจันทโชติ  วาทวิทยา 
รศ.ปัทมวดี  จารุวร  ภาพยนตร์และภาพนิ่ง 
ศ.ดร.ปาริชาต  สถาปิตานนท์  ประชาสัมพันธ์ 
ผศ.ดร.พนม  คลี่ฉายา  ประชาสัมพันธ์ 
รศ.ดร.พนา  ทองมีอาคม  โฆษณา 
อ.พรชัย  เชวงเดช  ภาพยนตร์และภาพนิ่ง 
อ.พรรณพิมล  นาคนาวา  วารสารสนเทศ (หนังสือพิมพ์) 
อ.ดร.พรรษาสิริ  กุหลาบ  วารสารสนเทศ (หนังสือพิมพ์) 
อ.พวงแก้ว  เทศวิศาล  ประชาสัมพันธ์ 
รศ.พัชรี  เชยจรรยา  ประชาสัมพันธ์ 
ผศ.พิชัย  พิรัญเจริญ  ประชาสัมพันธ์ 
ศ.ดร.พิรงรอง  รามสูต  วารสารสนเทศ (หนังสือพิมพ์) 
รศ.ดร.พีระ  จิรโสภณ  วารสารสนเทศ (หนังสือพิมพ์) 
อ.เพชร  วิชชุดากร  ประชาสัมพันธ์ 
อ.เพ็ญศรี  วราราษฎร์  ประชาสัมพันธ์ 
1 2 3 4 5 6 7 8

 

  admin : nitadedatabase@gmail.com