ฐานข้อมูลนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

Username:
Password:
ข้อมูลนิสิต
คณาจารย์
สมัครสมาชิก
คณาจารย์
ค้นหา  
ชื่อ :
นามสกุล :
ภาควิชา
สถานะ
 
ชื่อ นามสกุล ภาควิชา
ผศ.มรรยาท  อัครจันทโชติ  สื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์) 
อ.มยุรี  ยิ้มจันทร์  สื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์) 
อ.มานพ  แย้มอุทัย  วารสารสนเทศ (หนังสือพิมพ์) 
อ.มานะ  ภัทรกุลพงษ์  สื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์) 
อ.มังกร  ชัยชนะดารา  ประชาสัมพันธ์ 
รศ.เมตตา  วิวัฒนานุกูล  วาทวิทยา 
ผศ.เมธา  เสรีธนาวงศ์  สื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์) 
ผศ.ดร.ยุทธวัฒน์  ภัทราภานุภัทร  ภาพยนตร์และภาพนิ่ง 
ศ.ดร.ยุบล  เบ็ญจรงค์กิจ  ประชาสัมพันธ์ 
รศ.รจิตลักขณ์  แสงอุไร  วารสารสนเทศ (หนังสือพิมพ์) 
รศ.ดร.ระวีวรรณ  ประกอบผล  สื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์) 
รศ.รักศานต์  วิวัฒน์สินอุดม  ภาพยนตร์และภาพนิ่ง 
รศ.ดร.รัตนา  จักกะพาก   
ผศ.รัตยา  โคตวณิชย์  โฆษณา 
ผศ.ดร.รุ้ง  ศรีอัษฎาพร  วาทวิทยา 
อ.ดร.รุ่งทิพย์  โชติณภาลัย  วาทวิทยา 
รศ.รุ่งนภา  พิตรปรีชา  ประชาสัมพันธ์ 
อ.ดร.วรรณรัตน์  รัตนวรางค์  ประชาสัมพันธ์ 
รศ.ดร.วรวรรณ  องค์ครุฑรักษา  โฆษณา 
อ.วรวัฒน์  จินกานนท์  โฆษณา 
1 2 3 4 5 6 7 8

 

  admin : nitadedatabase@gmail.com