ฐานข้อมูลนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

Username:
Password:
ข้อมูลนิสิต
คณาจารย์
สมัครสมาชิก
คณาจารย์
ค้นหา  
ชื่อ :
นามสกุล :
ภาควิชา
สถานะ
 
ชื่อ นามสกุล ภาควิชา
อ.วราภัสสร์  รังสิยวัฒน์  ภาพยนตร์และภาพนิ่ง 
อ.วันชัย  ปัจจุสานนท์  วาทวิทยา 
อ.วานิช  พลูวังกาญจน์  วารสารสนเทศ (หนังสือพิมพ์) 
รศ.วิรัช  ลภิรัตนกุล  ประชาสัมพันธ์ 
อ.วิรัชต์  แสงดาวฉาย  วาทวิทยา 
ผศ.ดร.ม.ล.วิฎราธร  จิรประวัติ  โฆษณา 
รศ.ดร.วิลาสินี  อดุลยานนท์  วารสารสนเทศ (หนังสือพิมพ์) 
รศ.วิภา  อุดมฉันท์  สื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์) 
อ.วิไลรักษ์  สันติกุล  โฆษณา 
รศ.ดร.วีรพงษ์  รามางกูร   
ศ.ดร.ศักดา  ปั้นเหน่งเพ็ชร์  วาทวิทยา 
รศ.ดร.ศิริชัย  ศิริกายะ  สื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์) 
อ.ไศลทิพย์  จารุภูมิ  ภาพยนตร์และภาพนิ่ง 
รศ.ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์   
อ.สมบูรณ์  สุขะวณิช  ประชาสัมพันธ์ 
อ.สมิต  สัชฌุกร  วาทวิทยา 
ผศ.สมิทธิ์  บุญชุติมา  ประชาสัมพันธ์ 
รศ.ดร.สราวุธ  อนันตชาติ  โฆษณา 
รศ.ดร.สวนิต  ยมาภัย  วาทวิทยา 
ผศ.ดร.สุกัญญา  สมไพบูลย์  สื่อสารการแสดง 
1 2 3 4 5 6 7 8

 

  admin : nitadedatabase@gmail.com