ฐานข้อมูลนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

Username:
Password:
ข้อมูลนิสิต
คณาจารย์
สมัครสมาชิก
คณาจารย์
ค้นหา  
ชื่อ :
นามสกุล :
ภาควิชา
สถานะ
 
ชื่อ นามสกุล ภาควิชา
ศ.สุกัญญา  สุดบรรทัด  วารสารสนเทศ (หนังสือพิมพ์) 
ผศ.ดร.สุทธิลักษณ์  หวังสันติธรรม  ประชาสัมพันธ์ 
รศ.สุธีร์  พลพงษ์  สื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์) 
ผศ.สุธีร์  รัตนนาคินทร์  สื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์) 
อ.สุนทรี  บัตรพรรธนะ  ประชาสัมพันธ์ 
อ.สุภาพร  โพธิ์แก้ว  สื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์) 
อ.สุรพงษ์  อมรพัฒน์  วารสารสนเทศ (หนังสือพิมพ์) 
ผศ.สุรพล  ชลวิไล  ภาพยนตร์และภาพนิ่ง 
ศ.ดร.สุรพล  วิรุฬห์รักษ์  สื่อสารการแสดง 
อ.สุรัตน์  นุ่มนนท์  วารสารสนเทศ (หนังสือพิมพ์) 
ครูสุรินทร์  อารมย์สว่าง  สื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์) 
ผศ.สุวัฒนา  วงษ์กะพันธ์  โฆษณา 
รศ.ดร.เสถียร  เชยประทับ  วารสารสนเทศ (หนังสือพิมพ์) 
ผศ.ดร.โสภาวรรณ  บุญนิมิตร   
อ.อภิศักดิ์  ตันตยาภินันท์  วาทวิทยา 
รศ.อรรณพ  เธียรถาวร  สื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์) 
รศ.ดร.อรวรรณ  ปิลันธน์โอวาท  วาทวิทยา 
รศ.อวยพร  พานิช  วาทวิทยา 
อ.อัจฉรา  ธรรรมารักษ์  ประชาสัมพันธ์ 
อ.ดร.อัญชลี  จุฬาพิมพ์พันธุ์ เท็นเนอร์  วารสารสนเทศ (หนังสือพิมพ์) 
1 2 3 4 5 6 7 8

 

  admin : nitadedatabase@gmail.com