ฐานข้อมูลนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

Username:
Password:
ข้อมูลนิสิต
คณาจารย์
สมัครสมาชิก
คณาจารย์
ค้นหา  
ชื่อ :
นามสกุล :
ภาควิชา
สถานะ
 
ชื่อ นามสกุล ภาควิชา
อ.ดร.อัญชลี  ลีสวรรค์  วาทวิทยา 
อ.อัศนี  ศรีวิลาศ   
รศ.ดร.อุบลรัตน์  ศิริยุวศักดิ์  สื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์) 
รศ.อุบลวรรณ  เปรมศรีรัตน์  ประชาสัมพันธ์ 
Mr.Alan Richard  Driver   
Mr.Bill  Boudra   
Mr.Carl  A.Trocki   
Assoc.Prof.Daved  Forde  ภาคภาษาอังกฤษ 
Mr.Guy  B.Scanlen  สื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์) 
Mr.James  Haft  ภาคภาษาอังกฤษ 
Mr.Kenneth  Winkler   
Mrs.Karen  B.Chavanich  ประชาสัมพันธ์ 
Mr.Thomas  Drahman  ประชาสัมพันธ์ 
อ.พักตร์พิไล  คุปตะวาทิน  สื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์) 
ศ.ประภาศรี  สีหอำไพ   
ผศ.ดร.นภวรรณ  ตันติเวชกุล  ประชาสัมพันธ์ 
อ.อลงกรณ์  ปริวุฒิพงศ์  วารสารสนเทศ (หนังสือพิมพ์) 
อ.ดร.ธีรดา  จงกลรัตนาภรณ์  ประชาสัมพันธ์ 
อ.ดร.ประภัสสร  จันทร์สถิตย์พร  สื่อสารการแสดง 
ผศ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล  ประชาสัมพันธ์ 
1 2 3 4 5 6 7 8

 

  admin : nitadedatabase@gmail.com