ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกวิสามัญตลอดชีพ
สมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

โอนค่าบำรุงสมาคมฯ 1,000 บาท
สมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์ จุฬา
ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 407-476511-5

คำนำหน้าชื่อหรือยศ ชื่อ นามสกุล

ชื่อเล่น ชื่อ (เดิม) นามสกุล (เดิม) (ถ้ามี)

อายุ ปี วัน เดือน ปีเกิด

เข้าศึกษา / สอน ในคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อปี พ.ศ. รุ่น

ที่อยู่ปัจจุบัน ตามที่ส่งวารสารสายใย

แก้ไขที่อยู่เป็น เลขที่ หมู่ ซอย

หมู่บ้าน ถนน

ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

มือถือ โทรศัพท์ โทรสาร

E-mail

เบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการให้ปรากฏในฐานข้อมูล ไม่ต้องการใส่เบอร์โทรศัพท์

สถานที่ประกอบอาชีพ

ตำแหน่ง

หลักฐานการชำระเงิน