ฐานข้อมูลนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฐานข้อมูลนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

Username:
Password:
ข้อมูลนิสิต
คณาจารย์
สมัครสมาชิก

 

สมัครสมาชิก
ชื่อ : **กรุณาสะกด ชื่อ-นามสกุล ตามข้อมูลในฐานข้อมูลเดิม
หากข้อมูลเดิมสะกดผิด ขอให้แก้ไขภายหลัง login ได้แล้ว
*
นามสกุล : *
รุ่น : *
ที่อยู่ : *
รหัสไปรษณีย์ : *
อีเมล์ : *
ยืนยันอีเมล์ : *
มือถือ : *
โทรศัพท์บ้าน :
username : *
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *

แบบทดสอบแฟนพันธุ์แท้นิเทศ จุฬาฯ

1. ใครคือผู้ก่อตั้งคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ดร.เทียม โชควัฒนา ศ.เกษม อุทยานิน ศ.บำรุงสุข สีหอำไพ

2. สีประจำคณะคือสีอะไร

เหลือง น้ำเงิน แดง

3. ก่อนจะเป็นคณะนิเทศศาสตร์ เดิมคณะของเรามีชื่อว่าอะไร

แผนกอิสระสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์
แผนกอิสระวารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
แผนกอิสระวารศาสตร์และประชาสัมพันธ์

4. ใครคือผู้แต่งบูมคณะ

พอใจ ชัยะเวฬุ รุ่น 1 รศ.จุมพล รอดคำดี รุ่น 2 ประภัทร์ ศรลัมพ์ รุ่น 3

5. “เจ็กพ้ง” คือนิคเนมของอาจารย์ท่านใด

ผศ.สุรพล ชลวิไล ผศ.ณาณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้านดู่ อ.มานพ แย้มอุทัย

6. หนังสือที่สมาคมฯ แจกให้แก่ชาวนิเทศทุกคนเพื่อแก้ความคิดถึงชื่อว่าอะไร

ใต้ถุน แมงมุม สายใย

7. อาคารใหม่ของนิเทศมีชื่อว่าอะไร

พินิจประชานาถ มงกุฏสมมุติวงศ์   เทพทวาราวดี

8. อาจารย์ท่านใดไม่เคยเป็นคณบดีของคณะเรามาก่อน

รศ.ดร.ดรุณี หิรัญรักษ์ รศ.ดร.จำนง วิบูลย์ศรี ศ.ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์

9. ใครแก่ที่สุดในสามคนนี้

ผู้ช่วยจิ๊บ เมธา เสรีธนาวงศ์ ส.ส.บุญยอด สุขถิ่นไทย ผู้กำกับเก้ง จิระ มะลิกุล

10. ใครไม่เคยเรียนคณะเรา

นิหน่า สุฐิตา เรืองรองหิรัญญา กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ ชาม อรวรินธ์ โอสถานนท์

 

  admin : nitadedatabase@gmail.com